Stichting Jonge Uil Poort naar HB onderwijs

Wie zijn wij

Gegevens van Stichting Jonge Uil (SJU)

  • Opgericht op 29 november 2012 door Lisette Pondman en Pauline Thoolen. Zie de akte van oprichting
  • KvK inschrijving: 56575602
  • RSIN/Fiscaal nummer: 852194365
  • Rekeningnummer: NL19 RABO0180555707
  • Postadres: Leithonpark 8, 2351 DA, Leiderdorp

Samenstelling bestuur

per 1 jan 2018 is het bestuur van SJU door Lisette Pondman en Pauline Thoolen overgedragen aan Joost Kaptijn en Robbert Bakker.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning in welke vorm dan ook voor de te ondernemen activiteiten. 
 

Hoofdlijnen Beleidsplan SJU

Inleiding:

Sponsoring en fondsenwerving in het onderwijs zijn al lang geen nieuw fenomeen meer. Veel activiteiten in onderwijsland worden betaald met middelen uit andere geldstromen dan die van de rijks- of gemeentelijke overheid. Vaak gebeurt deze sponsoring of werving van fondsen echter op ad hoc basis. In het basisonderwijs is veel minder sprake van sponsoring dan in het vervolgonderwijs. Met name bij universiteiten is het heel normaal dat het bedrijfsleven een bijdrage levert, zowel financieel als in de vorm van participatie in projecten.

Doel binnen het beleidsplan:

De doelstelling van de Stichting Jonge Uil is formeel vastgelegd in de statuten. De stichtingsdoelstelling in het beleidsplan is als volgt omschreven:

• Het bevorderen en in stand houden van onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in de Leidse Regio en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

• De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van gelden en andere middelen ten behoeve van het (financieel) ondersteunen van onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Leiden en omstreken.

• De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

Bevorderen van HB onderwijs

Een van de speerpunten afgelopen jaren hierin was om de samenwerking tussen Primair onderwijs en Secundair onderwijs te verbeteren. Jonge Uil heeft hier bij verschillende partijen interesse gewekt, waaruit een samenwerkingsproject is ontstaan. De Leidse Aanpak heeft hierin de coordinatie op zich genomen en stichting Jonge Uil is daarbij partner en steunt hen financieel.

Het beheer van de gelden:

Uitgangspunt is dus dat alle binnengekomen gelden worden besteed aan de doelstellingen van de stichting, wat we in samenwerking met scholengemeenschap PROO Leiden invullen. Ontvangen gelden of middelen van sponsors welke nog niet zijn overgedragen PROO worden gekenmerkt als vermogen. Streven is wel om de overdracht snel te laten verlopen. Het vermogen zal risicomijdend door de stichting worden beheerd tot het moment van overdracht. Indien er een situatie ontstaat dat gelden voor langere tijd onder het beheer van de stichting vallen (bijvoorbeeld giften die niet direct besteed kunnen worden), zal zorg worden gedragen voor een zo hoog mogelijk rendement op het tegoed. De stichting mag en wil geen risico nemen en dus zal het rendement bestaan uit rente (van spaarrekening of deposito). 

ANBI status

De belastingdienst heeft SJU een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Hierdoor zijn giften aan de stichting vrij van schenk- en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt dan voor de inkomstenbelasting (IB) giftenaftrek krijgen voor donaties aan onze stichting. Zie de Home pagina voor de doelstelling van de ANBI stichting De Jonge Uil.

Naast een eenmalige gift is ook een periodieke gift mogelijk, dit biedt nog meer fiscale voordelen. Zie het formulierop de website van de Belastingdienst of op onze site: Links/Overige/Formulier Belastingdienst. 

Financiele verantwoording

U kunt hier de balans en exploitatierekening over de jaren 2017 t/m 2020 inzien en/of downloaden. Deze is opgesteld door het bestuur en gepubliceerd op 16 Juni 2021.