Stichting Jonge Uil Poort naar HB onderwijs

Activiteitenoverzicht 2019

23 mei 2020

Activiteitenverslag 2019
Sinds het nieuwe bestuur in 2017 bestaande uit Robbert Bakker en Joost Kaptijn is aangetreden is er veel overleg geweest met diverse stakeholders voor Hoogbegaafd onderwijs in de Leidse regio. De Stichting De Jonge Uil heeft zich ingezet op de volgende deelterreinen:
• Subsidieaanvraag voor aansluiting Primair & Secundair onderwijs samen met De Leidse Aanpak
• Ondertekening van Convenant met De Leidse Aanpak
• Financiële inzet van middelen voor hoogbegaafd onderwijs met PROO Leiden
• Promotie van de activiteiten van De Jonge Uil op oa de Anne Frank school te Leiden


Subsidieaanvraag Aansluiting Primair -Secundair onderwijs
Het Ministerie van Onderwijs heeft in 2019 de subsidiemogelijkheid voor hoogbegaafd onderwijs ingesteld. Met de subsidie kunnen samenwerkingsverbanden en schoolbesturen een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in de regio opzetten, uitbreiden of bestendigen. De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het inzetten van experts op het gebied van hoogbegaafdheid, of het organiseren van een tussenjaar voor slimme leerlingen voor wie de basisschool niet meer voldoende uitdaging biedt maar die nog niet toe zijn aan het vo. Voorwaarde is dat de ondersteuning niet onder de basisondersteuningsvoorzieningen valt.
De subsidieregeling loopt van 1 januari tot en met 31 juli 2023. In totaal is 56 miljoen euro beschikbaar. Het subsidiebedrag dat samenwerkingsverbanden kunnen ontvangen, bedraagt ten hoogste 5,74 euro per ingeschreven leerling en ten hoogste 50% van de totale kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Voor de overige kosten mag geen bijdrage van ouders worden gevraagd.
De Jonge Uil heeft samen met De Leidse Aanpak de mogelijkheden onderzocht om deze subsidiemogelijkheid in te zetten voor verder onderzoek naar de aansluiting tussen Primair en Secundair Onderwijs. Uit de praktijk is gebleken dat er wel afzonderlijk aandacht is voor hoogbegaafde leerlingen maar dat weinig bekend is naar de aansluiting tussen beiden.
De aanvraag richt zich op het meer zichtbaar maken van aanbod dat er al is en het vergroten van aanbod waar dat nog mist. Bovendien is het doel de samenwerking tussen alle partijen en met ouders verbeteren en zorgen voor professionalisering. Deze subsidieaanvraag loopt nog momenteel.


Ondertekening van Convenant met De Leidse Aanpak 2.0
De Jonge Uil heeft op 31 oktober het beleidsplan voor het Convenant 2.0 van De Leidse Aanpak wederom ondertekent. Zie voor meer details: https://deleidseaanpak.nl/over-lato/ (zie ook onder Links). De reden om een vernieuwde aanpak te maken voor talentontwikkeling ligt in de overtuiging van alle partners dat door samenwerking Leiden beter in staat zijn om de zeer diverse talenten van de kinderen en jongeren te vinden en verder te ontwikkelen. De aanpak staat dus voor een netwerk van professionals die we in staat willen stellen om elkaar te vinden en elkaar te versterken. We zijn ervan overtuigd dat de kinderen en jongeren in Leiden daar beter van worden en daarmee onze stad ook.


Financiële inzet van middelen voor hoogbegaafd onderwijs met PROO Leiden
Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met PROO Leiden over de inzet van financiële middelen voor hoogbegaafd onderwijs. Ouders doen nu een gift om speciale vakken in het primaire onderwijs voor hoogbegaafde kinderen mogelijk te maken. PROO draagt ook bij voor met name de mogelijkheid van kleinere klassen en maatwerk op basis van bijvoorbeeld Novilo leermethodes. Beide partijen hebben kenbaar gemaakt voorlopig door te gaan met deze wijze van ondersteuning totdat er structureel een wijziging komt van het Ministerie van Onderwijs om specifiek financiële middelen beschikbaar te stellen.

Promotie van activiteiten De Jonge Uil op school
Het bestuur heeft op 3 juni het initiatief genomen samen voor een informatiebijeenkomst over hoogbegaafd onderwijs op de Anne Frankschool te Leiden. Het was een succesvolle bijeenkomst voor ouders, NOVA leerkrachten en leerkrachten van de speciale vakken. Tijdens de bijeenkomst heeft De Leidse Aanpak een presentatie gegeven over de activiteiten en het nieuwe beleidsplan.
Kortom het was weer een actief jaar!

Het Bestuur


« terug